Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja pracy

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 W naszym przedszkolu profesjonalną opieką, wychowaniem i nauczaniem obejmujemy dzieci zdrowe i niepełnosprawne.Przedszkole zapewnia wszechstronny na miarę możliwości i potrzeb, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu ale i do radzenia sobie z porażkami. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Kształtujemy wychowanka wrażliwego, twórczego, otwartego na potrzeby innych.Zapewniamy dobrze zorganizowany, atrakcyjny dla dziecka pobyt w bezpiecznym, funkcjonalnie i estetycznie urządzonym budynku i ogrodzie przedszkolnym. Kształtujemy świadomość zdrowotną i ekologiczną dzieci i ich rodziców. Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe i sytuacje edukacyjne sprzyjające wielokierunkowej aktywności. Nasi wychowankowie czynnie uczestniczą     w konkursach, imprezach organizowanych na terenie miasta i poza nim.Spełniamy potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie wychowania, nauczania i sprawowania opieki nad powierzonymi nam przez nich dzieci. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki ( zajęcia otwarte, imprezy okolicznościowe, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).Naszym marzeniem jest, aby dzieci były samodzielne,  niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały tańczyły oraz zawsze pragnęły wiedzy. By swoją postawą dawały świadectwo przyswojenia wartości moralno- społecznych.  Aby były kulturalne, koleżeńskie, panujące nad swoimi emocjami. Lubiły przebywać i działać w grupie rówieśniczej tolerując odmienność. Aby były bardzo dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.

Nasze  atuty to :

- przyjazna i życzliwa atmosfera przedszkola

- profesjonalna i kreatywna kadra pedagogiczna

- pomoc specjalistyczna : psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający

- zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka

- ścisła współpraca ze środowiskiem

- stałe włączanie się do uczestnictwa w konkursach związanych z tworzeniem projektów związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków pozabudżetowych

- bogata baza dydaktyczna

 Kierunki rozwoju przedszkola

Głównym kierunkiem rozwoju przedszkola jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki oraz osiągnięć

Kierunki pracy na poszczególne lata :

1. Kontynuowanie dotychczasowych kierunków pracy :

- integracja dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2. Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w ramach działań wczesnej edukacji ekologicznej małego dziecka

3. Wychowanie zdrowotne zmierzające do profilaktyki zachowań prozdrowotnych

4. Budowanie systemu wartości moralnych w rozwijaniu prawidłowych postaw społecznych

5. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o nowe metody i formy pracy

6. Doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

7. Oddziaływanie edukacyjne u dzieci kończących edukację przedszkolną w celu osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej

8. Kontynuacja współpracy ze instytucjami działającymi na rzecz oświaty

9. Kontynuacja dodatkowej oferty zajęć dodatkowych

10. Tworzenie projektów w ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych

   WIZJA PRZEDSZKOLA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają swoje możliwości, akceptują dzieci niepełnosprawne, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu pamiętają o przyswojonych  wartościach, radzą sobie z porażkami.Dzieci zdrowe i niepełnosprawne w przedszkolu czują się akceptowane i bezpieczne. Mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.  Dzięki  zajęciom dodatkowym z  zatrudnionymi specjalistami : psycholog , logopeda mogą wyrównać swoje niedociągnięcia rozwojowe, bądź rozwinąć zdolności.Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie. Pogodna atmosfera w przedszkolu, życzliwość , współpraca oraz dzielenie się wiedzą nauczycieli sprzyja wielostronnemu rozwojowi dziecka.Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Posiadają wysokie kwalifikacje, ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Swoim zaangażowaniem w opracowywaniu projektów zdobywają osiągnięcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Przedszkolaki mają stworzone warunki do twórczego działania, indywidualnej pracy, doświadczania świata wszystkimi zmysłami. Przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Preferują zdrowy i bezpieczny styl życia, dostrzegają przyrodę i są wrażliwi na jej piękno oraz zagrożenia. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby oraz oczekiwania. Nauczyciele przekazują informacje o postępach dzieci, wyznaczają kierunki współpracy w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych. Rodzice są naszymi sojusznikami, angażują się w sprawy przedszkola.Wszyscy pracownicy przedszkola tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.Nasze przedszkole posiada kolorowe, estetyczne sale wyposażone w nowoczesny sprzęt,  atrakcyjne zabawki. Ogród przedszkolny zaspokaja potrzebę ruchu dzieci na świeżym powietrzu, jest miejscem powadzenia  zajęć dydaktycznych   o różnorodnym stopniu aktywności ( nie tylko ruchowej).  Dzięki pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,   opracowanymi wnioskami o dofinansowanie   przedszkole posiada  nowoczesne pomoce dydaktyczne a dzieci mogą nieodpłatnie korzystać z różnorodnych wycieczek, spotkań z ekspertami. Dzięki skutecznej promocji : strona internetowa przedszkola, organizowanie imprez integracyjnych, uczestniczenie w konkursach lokalnych, wojewódzkich, organizowaniu konkursów,  przedszkole ma  dobrą opinię w środowisku. Dobra baza lokalowa, estetyka wnętrz, wysokie kwalifikacje nauczycieli,  wyrównywanie szans dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi wpływa na wysoką ocenę placówki.

 Założenia Wizji realizujemy poprzez :

 - skuteczne przygotowanie dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do dalszych etapów kształcenia

 - eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otoczeniem i przyrodą

 - stworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości a  także sfery najbliższego rozwoju, na miarę przedszkola równych szans

 - rozwijanie u dzieci poczucia empatii, która jest drogą do integracji społecznej

 - kształtowanie podstawowych wartości – życzliwości, tolerancji poprzez kontakty dzieci  zdrowych z niepełnosprawnymi

 - dawanie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia i działania

 - wychowanie dziecka zdolnego do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli

 - przyzwyczajenie do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych prowadząc zintegrowaną edukację ekologiczną i prozdrowotną

 - wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci oraz aktywizowanie ich do udziału w życiu społecznym

 CELE STRATEGICZNE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole integruje wszystkie dzieci z grupą, rodziną i środowiskiem lokalnym

2. Przedszkole współpracując z rodzicami, ujednolica działania edukacyjno- wychowawcze

3. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i psychiczny dzieci .

4. Przedszkole dba o pozytywny wizerunek w środowisku  .                                      

5. Przedszkole pozyskuje środki pozabudżetowe, stale dąży do unowocześniania bazy w atrakcyjne pomoce dydaktyczne

6. Przedszkole stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 Przedszkole integruje wszystkie dzieci z grupą, rodziną i środowiskiem lokalnym

Cele szczegółowe

Wskaźniki

1.     Przedszkole wspomogło rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w rozumieniu potrzeby integracji.

2.     Organizowanie pikników integrujących całą  społeczność lokalną przedszkola

3.     Wspólne zajęcia grupy integracyjnej , specjalnej z innymi grupami

1.     Zebrania, konsultacje ze specjalistami                                                ( nauczyciele, psycholog, nauczyciele wspomagający, logopeda)

2.     Pikniki integracyjne 2 X w roku

  1. Fotorelacja na stronie internetowej przedszkola

 Przedszkole współpracując z rodzicami, ujednolica działania edukacyjno- wychowawcze

Cele szczegółowe

Wskaźniki

1.                 Przedszkole wspiera rodziców podając rzetelne informacje o sukcesach i trudnościach dzieci

2.                  Nauczyciele wykorzystali różnorodne formy współpracy   z rodzicami

 

1.                 Arkusze obserwacji, arkusze gotowości do podjęcia nauki w szkole

2.                 Opracowane przez nauczycieli kart pracy w domu                           z dzieckiem

3.                 Konsultacje, wspieranie przez specjalistów , zebrania, zajęcia otwarte ,wspólne opracowywanie działań korzystnych dla rozwoju dziecka w różnych sferach.

4.                 Zapisy w planowaniu pracy, dziennikach zajęć, podpisy rodziców na przekazywanej dokumentacji związanej z pracą z dzieckiem

 Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i psychiczny dzieci

Cele szczegółowe

Wskaźniki

1.      Przedszkole rozwinęło sprawność                             i aktywność ruchową dzieci.

2.      Przedszkole wyrobiło nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci

3.      Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi: tolerancją, wrażliwością, zrozumieniem dla innych zachowań.  Zachowanie dzieci zdrowych wskazuje chęć do niesienia pomocy  i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.

1.      Planowanie pracy i zapisy                 w dzienniku świadczące                           o systematycznej pracy

2.      Udział dzieci w Olimpiadzie Przedszkolaka na terenie przedszkola, udział w corocznym  konkursie Zyj zdrowo

3.      Organizowanie imprez rodzinnych, integracyjnych w ogrodzie przedszkolnym

4.      Ocena umiejętności dzieci przez nauczycieli

5.      Organizowanie integracyjnego Dnia malowania 10 palcami

6.      Udział dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w konkursach organizowanych przez środowisko zewnętrzne

 

 Przedszkole dba o pozytywny wizerunek w środowisku  

Cele szczegółowe

Wskaźniki

1.      Przedszkole promuje swoją działalność poprzez :

- przygotowanie dzieci do różnorodnych konkursów, uroczystości na terenie przedszkola, w lokalnym środowisku i środowisku zewnętrznym

    - przygotowuje ulotki, banery prezentujące działalność

- prezentuje na stronie internetowej przedszkola bieżącą pracę z dziećmi, cykliczne wydarzenia

1.Pozytywne opinie rodziców i bliskich , jednostek współpracujących, kontrolujących

2. Uzyskane dyplomy za uczestnictwo w konkursach

3.Strona internetowa przedszkola

Przedszkole pozyskuje środki pozabudżetowe, stale dąży do unowocześniania bazy  w atrakcyjne pomoce dydaktyczne    

Cele szczegółowe

Wskaźniki

1.     Przedszkole pozyskało i wykorzystało środki z funduszy pozabudżetowych

2.     Liderki przedszkola z pomocą innych nauczycieli stworzyły projekty połączone z pozyskiwaniem funduszy na ich realizację

1.     Opracowane wnioski, projekty związane z pozyskiwaniem środków

2.     Wzbogacona baza przedszkola

3.      Uczestnictwo dzieci w bezpłatnych wycieczkach, konkursach z nagrodami, spotkaniach z ekspertami                       ( strona internetowa przedszkola )

 Przedszkole stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom  z trudnościami.

Cele szczegółowe

Wskaźniki

1.      Nauczycielki poznały umiejętności, możliwości, zainteresowania dzieci

2.      Nauczycielki stale wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych na temat metod pracy z dziećmi

3.      Przedszkole zatrudniło dodatkowego specjalistę- logopeda

4.      Przedszkole wyrównało szansę dzieci niepełnosprawnych                         w dostępie do wych p-lnego

5.      Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności             i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego

6.      W przedszkolu funkcjonuje dodatkowy gabinet do pracy indywidualnej

1.      Sprawozdania z diagnozy dzieci

2.      Indywidualne programy wspomagająco -korygujące rozwój dziecka, IPETy

3.      Pozytywne opinie większości rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola

4.      Zaświadczenia, świadectwa                        z kursów dla kadry pedagogicznej

5.      Wyróżnienia i nagrody za udział              w konkursach lokalnych                          i wojewódzkich

6.      Zainteresowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych przedszkolem- karty zgłoszeń

7.      Gabinet do pracy indywidualnej wyposażony w nowoczesne pomoce do terapii .

 

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM W KONSTANTYNOWIE Ł.

ETAPY ZBIERANIA DANYCH

1. Bieżące obserwowanie realizacji zadań :

- ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań

- doskonalenie ( wprowadzanie zmian ) realizowanej koncepcji

Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań w danym roku szkolnym gromadzą nauczyciele grup a następnie przekazują informację zwrotną dyrektorowi

(analiza rocznej pracy, wnioski).

2. Po zakończeniu danego roku szkolnego ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację koncepcji pracy przedszkola, ocena stopnia realizacji celów , efektów działania koncepcji pracy przedszkola zebrania informacji potrzebnych do doskonalenia realizowanej koncepcji.

Podsumowania dokonuje się wyłaniając wnioski .