Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Statut

STATUT

 

PRZEDSZKOLA NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

I

ODDZIAŁEM SPECJALNYM

W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

 

 

Statut Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. po. 996 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §1

 

 1. Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim jest przedszkolem publicznym.
 2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:

”Przedszkole Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi

i Oddziałem Specjalnym
w Konstantynowie Łódzkim”

 1. Przedszkole może mieć nadane imię przez organ prowadzący, na wniosek Rady Przedszkola lub Rady Pedagogicznej.
 2. Siedzibą Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym jest budynek wraz z przyległym terenem mieszczący się w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Sadowej 8.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Konstantynów Łódzki z siedzibą przy ul. Zgierskiej 2, 95-050 Konstantynów Łódzki.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty z siedzibą przy alei Tadeusza Kościuszki 120a, 90-446 Łódź.
 5. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
  • przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim;
  • ustawie - należy rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe);
  • Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim;
  • Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim;
  • Radzie Przedszkola - należy przez to rozumieć Radę Przedszkola, która może być powołana w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim;
  • Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim;
  • Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim;
  • Dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim;
  • Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów) oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem uczęszczającym do Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim;
  • Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć – Gminę Konstantynów Łódzki;
  • Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem - należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

ROZDZIAŁ 2

 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • §2

 

 1. Przedszkole realizuje podstawowe cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, określanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikającymi w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 • Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka.
 1. Zadania przedszkola:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3a. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
  • diagnozowanie środowiska dziecka;
  • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia;
  • organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie:
   1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
   2. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
  • prowadzenie działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych;
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 2. Przedszkole realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:
 • rodzicami;
 • nauczycielami;
 • specjalistami;
 • poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 • innymi przedszkolami;
 • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 1. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
 • realizację zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć stosownie do potrzeb, w tym alternatywnych metod komunikacji;
 • realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 • realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych z dziećmi, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;
 • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka dokonywaną co najmniej dwa razy w roku przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, będącą podstawą do opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego;
 • udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przygotowanie do samodzielności w życiu społecznym.
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, poprzez:
 • zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozpoczynając od środowiska lokalnego;
 • zapoznanie z zabytkami, kulturą, tradycją i współczesnością;
 • wprowadzanie dzieci w świat kultury, obyczajowości, tradycji i historii ojczystej;
 • organizowanie z udziałem dzieci uroczystości związanych z obchodami świąt;
 • organizowanie na życzenie rodziców zajęć z religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, w szczególności poprzez:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji dzieci do chwili rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich niepełnosprawności;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji dzieci 6 – letnich poprzez obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacając zasób jego wiedzy i własnych doświadczeń;
 • wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci niepełnosprawnych, tworząc w tym celu oddziały integracyjne i oddział specjalny oraz stwarzając odpowiednie warunki w oddziałach masowych;
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka (diagnoza pedagogiczna);
 • zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnym, z deficytami rozwojowymi, szczególnie uzdolnionym) opieki ze strony specjalistów: psychologa, logopedy i innych;
 • udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych, niewydolnych wychowawczo oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do zabawy i nauki w atmosferze akceptacji i tolerancji;
 • wyrabianie u dzieci postawy akceptacji wobec inności drugiego człowieka oraz otwarcia na potrzeby innych;
 • wspomaganie działań pomagających dziecku poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich osiągnięcia;
 • stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu i miejsca ich realizacji, wyboru partnerów, zabawek i pomocy dydaktycznych;
 • stwarzanie warunków do kształcenia czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej;
 1. Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania dziecka i w przygotowaniu go do nauki w szkole, w szczególności:
 • dostosowuje formy wychowania, nauczania i opieki nad dzieckiem do jego wieku, możliwości rozwojowych i potrzeb środowiska;
 • stwarza rodzicom możliwość uczestniczenia w procesie wychowawczo – dydaktycznym poprzez organizowanie:
  1. zajęć otwartych,
  2. (uchylono),
  3. zebrań ogólno-przedszkolnych, grupowych i konsultacji indywidualnych,
  4. uroczystości przedszkolnych i wycieczek,
  5. spotkań i konsultacji ze specjalistami np.: psychologiem, logopedą i innymi zgodnie z potrzebami rodziców.
 1. W przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole sprawuje nad dziećmi opiekę w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
 • W czasie zajęć organizowanych na terenie przedszkola obowiązują następujące zasady:
  1. wszystkie dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielek w wyznaczonych grupach niezależnie od tego, czy zajęcia odbywają się w budynku czy poza terenem przedszkola. Dopuszcza się łączenie grup w godzinach rannych i popołudniowych zgodnie z arkuszem organizacyjnym, liczących jednak nie więcej niż 25 dzieci,
  2. za bezpieczeństwo dzieci w czasie schodzenia i rozchodzenia się jest odpowiedzialny nauczyciel,
  3. nauczyciele specjaliści zatrudnieni w przedszkolu w ramach zajęć dodatkowych odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w godzinach tych zajęć,
  4. w czasie godzin pracy nauczycielowi nie wolno jest pozostawić dzieci bez opieki (w razie wyjątkowej konieczności opuszczenia stanowiska pracy, nauczyciel zobowiązany jest zapewnić nadzór innej osoby do tego upoważnionej),
  5. przed przystąpieniem do zajęć na powietrzu nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia terenu, a ewentualne zagrożenia usunąć w miarę możliwości bądź zgłosić dyrektorowi jednostki,
  6. w czasie zajęć gimnastycznych i zabaw ruchowych nauczyciel zobowiązany jest do używania tylko sprzętu i pomocy, których stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu dzieci oraz dostosowany jest do wieku i możliwości każdego dziecka;

2) W czasie spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:

 1. (uchylono),
 2. (uchylono),
 3. jeżeli spacer odbywa się po ulicach osiedlowych bez lub z koniecznością przekraczania jezdni grupa do 25 dzieci bez względu na wiek wymaga opieki 2 osób dorosłych, dodatkowo jeden opiekun, jeżeli w grupie jest dziecko niepełnosprawne,
 4. w czasie przemieszczania się środkami lokomocji obowiązuje opieka co najmniej jednej osoby dorosłej na 10 dzieci bez względu na ich wiek (jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych), dodatkowo jeden opiekun, jeżeli w grupie jest dziecko niepełnosprawne,
 5. przed każdą wycieczką, nauczyciel opiekun wycieczki ma obowiązek wypełnić kartę wycieczki i przedłożyć ją do akceptacji dyrektorowi jednostki,
 6. w przypadku udziału w spacerze lub wycieczce dzieci niepełnosprawnych liczba opiekunów uzależnia się od ich potrzeb i możliwości psychofizycznych,
 7. nauczyciel- organizator spaceru ma obowiązek odnotować ten fakt w dzienniku zajęć,
 8. nauczyciel – organizator wycieczki ma obowiązek na 3 dni wcześniej powiadomić intendentkę lub kucharkę o ewentualnej zmianie godzin posiłku;
 • w czasie trwania zajęć dodatkowych, w których uczestniczy cała grupa za bezpieczeństwo dzieci odpowiada opiekujący się dziećmi nauczyciel oraz w przypadku oddziałów integracyjnych i oddziału specjalnego specjaliści;
 • za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć dodatkowych, w których uczestniczy część grupy, odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca te zajęcia;
 • w przypadku choroby zakaźnej rodzice dziecka zobowiązani są do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje ogół rodziców o zagrożeniu epidemiologicznym. Po zakończeniu choroby rodzice dziecka winni przedłożyć wychowawcy oddziału wypis lekarski o możliwości przebywania dziecka w jednostce przedszkolnej;
 • wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice we wrześniu każdego roku;
 • w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego uzyskania zgody rodziców z wyjątkiem przypadku ratowania życia dziecka.
 • w przedszkolu może odbywać się przegląd czystości głów przez uprawnioną osobę (pielęgniarka) w przypadku zgłoszenia wszawicy.
 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
 • dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice;
 • w szczególnych przypadkach na pisemną prośbę rodziców może odebrać dziecko inna osoba, która zapewni dziecku bezpieczeństwo. Osoba ta musi posiadać stałe lub czasowe upoważnienie rodziców, zawierające: imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, datę i czytelny podpis rodzica;
 • życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
 • upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia, upoważnienie może być stałe lub jednorazowe, udziela się go w formie pisemnej.
 1. Rodzice dziecka zgłoszonego na:
 • całodzienny pobyt w przedszkolu- zobowiązani są do przyprowadzania odbierania dziecka z przedszkola w godzinach 6.00 do 17.00;
 • na czas realizacji podstawy programowej, zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w godzinach od 8.00 do 13.00.
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć dodatkowych na życzenie zainteresowanych rodziców.
 2. Zajęcia dodatkowe są odpłatne. Mogą też być nieodpłatne – prowadzone przez nauczycieli przedszkola bądź firmy zewnętrznej zgodnie z dodatkowymi uprawnieniami.
 3. Propozycje zajęć dodatkowych, wysokość opłat oraz harmonogram działań podawane są na pierwszym organizacyjnym zebraniu z rodzicami we wrześniu.
 4. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych, prowadzonych w przedszkolu ustala dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zajęcia dodatkowe mogą prowadzić tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 6. Godziny realizacji zajęć dodatkowych ustalane są w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ 3

 ORGANY PRZEDSZKOLA

 • §3

 

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

na wniosek Rady pedagogicznej i Rady Rodziców może być powołana Rada Przedszkola

 1. Kompetencje Dyrektora przedszkola:
  • Dyrektor przedszkola w szczególności:
 1. kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 4. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
 5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 6. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola,
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka,
 11. współpracuje z pielęgniarką lub osobami (instytucjami) sprawującymi profilaktyczną opiekę medyczną nad dziećmi;
 • Dyrektor może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, w przypadkach określonych w statucie;
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, specjalistów i pracowników niepedagogicznych;
 • Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
  2. przyznania nagród oraz kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,
  3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:
  1. opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
  2. przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,
  3. kontrolowanie przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
  4. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:
   • organizowanie szkoleń i narad,
   • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
   • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
  5. przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola;
 • W zakresie spraw organizacyjnych dyrektor w szczególności:
  1. opracowuje arkusz organizacji przedszkola, który zatwierdza organ prowadzący,
  2. ustala tygodniowy rozkład zajęć w przedszkolu,
  3. dopuszcza do użytku w przedszkolu wybrane przez nauczyciela/ nauczycieli programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 • Jako przewodniczący Rady Pedagogicznej dyrektor:
 1. przygotowuje i prowadzi zebrania Rady pedagogicznej,
 2. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i opiniujących,
 3. wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są niezgodne z przepisami, jednocześnie powiadamiając organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 4. szczegółowe zadania dyrektora związane z pełnieniem przewodniczącego Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej;
  • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2a. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
 • organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
 1. Rada Pedagogiczna:
 • Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których statutowym celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola;
 • Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo - dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb;
 • Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
 • Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem- nie dotyczy to nadzwyczajnych zebrań rady pedagogicznej);
 • W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;
 • Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania;
 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 1. zatwierdzenie planów i organizacji pracy przedszkola,
 2. przygotowywanie i uchwalanie projektu statutu oraz jego zmian,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy to dziecka 6-letniego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),
 5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
 6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy jednostki;
 • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,
  2. projekt planu finansowego przedszkola, składanego przez Dyrektora Przedszkola,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu przez dyrektora,
  6. inne, istotne dla działalności przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki;
 • Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;
 • Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków;
 • Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
 • Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.
 1. Rada Rodziców:
  • W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
  • Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola;
  • Zasady wyboru członków Rady Rodziców:
 2. w skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału,
 3. w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic,
 4. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
  • Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i określa w nim w szczególności:
   1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
   2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady,
   3. zasady wydatkowania funduszy;
  • Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Przedszkola;
  • Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
   1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
   2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania przedszkolnego,
   3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
  • W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
 5. Tryb wyboru Rady Przedszkola
  • W przedszkolu może być powołana co najmniej sześcioosobowa Rada Przedszkola, w skład której wchodzą w równej liczbie nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli oraz rodzice wybrani przez ogół rodziców;
  • Powstanie Rady Przedszkola pierwszej kadencji organizuje Dyrektor przedszkola na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
  • Wyboru członków Rady Przedszkola dokonuje się podczas ogólnego zebrania z rodzicami oraz zebrania Rady Pedagogicznej;
  • Członkowie Rady Przedszkola wybierani są w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów;
  • Kadencja Rady Przedszkola trwa 3 lata. W każdym roku szkolnym jej skład może ulec zmianie w nie większej jednak części, jak 1/3 członków;
  • Rada Przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane.
 6. Zasady współdziałania organów Przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.
  • Wszystkie organy Przedszkola współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
  • Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola;
  • Sytuacje konfliktowe organy Przedszkola rozwiązują wewnątrz jednostki, chyba że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza Przedszkola;

3a) Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola;

 • W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy Przedszkola zgłaszają problem do dyrektora, o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony;
 • Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzygają w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • §4

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 10 niniejszego statutu.

1a. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowania na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole zapewnia warunki lokalowe i możliwość korzystania z:
  • czterech sal zajęć dla poszczególnych oddziałów;
  • sali do zabaw ruchowych, która może pełnić funkcję sali zajęć;
  • gabinetu do pracy indywidualnej z dziećmi;
  • sali doświadczania świata, która może pełnić funkcję sali zajęć oddziału specjalnego
  • pomieszczeń administracyjno- gospodarczych;
  • kuchni;
  • szatni dla dzieci i personelu;
  • ogrodzonego terenu przedszkolnego z odpowiednim wyposażeniem.

 

 • §5

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Na wniosek rodziców dzieci będące rodzeństwem mogą uczęszczać do jednego oddziału.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6.
 4. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.
 5. Liczba dzieci w oddziale specjalnym dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym wynosi nie więcej niż 8.
 6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci może być niższa od liczby określonej w ust. 5.
 7. W przedszkolu, w którym kształceniem specjalnym są objęci wychowankowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki) w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów;
 • lub pomoc nauczyciela.
 1. W przedszkolu, w którym kształceniem specjalnym są objęci wychowankowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 7 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki) w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio wychowanków niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów;
 • lub pomoc nauczyciela.
 1. Zatrudnienie asystenta (nauczyciela wspomagającego) lub pomocy nauczyciela jest obligatoryjne i nie wymaga specjalnej zgody organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ 5

PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA I OPIEKUŃCZA

 • §6

 

 1. Przedszkole prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
  • Oddziały integracyjne prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi w oparciu o obowiązujący w Przedszkolu program wychowania przedszkolnego, dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci zdrowych i niepełnosprawnych;
  • Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w Przedszkolu dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli danego oddziału;
  • Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami;
  • Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony;
  • Dla dzieci niepełnosprawnych nauczyciele i specjaliści pracujący z tymi dziećmi opracowują indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne.

1a. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Na życzenie rodziców przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe.
  • Koszty zajęć dodatkowych ponoszą rodzice dzieci korzystających z tych zajęć;
  • Propozycje zajęć dodatkowych, wysokość opłat oraz harmonogram zajęć podawane są na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami we wrześniu każdego roku;
  • Zajęcia dodatkowe mogą prowadzić tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
  • Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, gimnastyki korekcyjnej jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.
 1. Na życzenie rodziców przedszkole organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 §7

 

Przedszkole jest 6- oddziałowe z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym.

 

 • §8

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;

3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę oddziałów;

7) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

8) tygodniowy wymiar zajęć religii;

9) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

10)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i nauczania, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych.

 

 • §9

 

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań Rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, uzdolnień i zainteresowań oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci.
 3. Rozkład dnia dla poszczególnych oddziałów jest zgodny z proporcjami zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu, określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

 • §10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 • Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od godziny 6.00 do godziny 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku;
 • Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola;
 • Czas pracy przedszkola, w zależności od potrzeb środowiska, może ulec wydłużeniu. Zmiana taka musi uzyskać akceptację organu prowadzącego;
 • Czas pracy przedszkola zawiera zarówno godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jak i zajęcia dodatkowe. Czas realizacji podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie. Realizacja podstawy programowej odbywa się od godz. 8.00 do godz. 13.00;
 • Rok szkolny w jednostce przedszkolnej trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, z przerwą wakacyjną w miesiącach letnich;
 • Termin przerwy urlopowej ustala corocznie organ prowadzący jednostkę na wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Przedszkola. Termin ten jest ustalany najpóźniej do 31 maja danego roku.
 1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

2a. W przypadkach indywidualnych, wyjątkowych Burmistrz Miasta może na wniosek Dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez Radę Rodziców, podjąć decyzję o odstąpieniu od pobierania opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu lub ją obniżyć na czas określony:

 • W przedszkolu prowadzi się żywienie dzieci;
 • Liczba posiłków spożywanych przez dziecko zależy od zgłoszenia rodziców;
 • Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice;
 • Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora na podstawie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej, podpisanego przez Burmistrza Miasta;
 • W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków:
  1. za jeden posiłek – śniadanie, pobiera się opłatę w wysokości 25% stawki dziennej,
  2. za obiad pobiera się opłatę w wysokości 60% stawki dziennej,
  3. za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 15% stawki dziennej;
 • Opłaty za wyżywienie i czesne kwitowane są na drukach „Kwitariusz przychodowy”, które są drukami ścisłego zarachowania;
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności;
 • Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzic wnosi do dnia 15 każdego miesiąca z góry na konto przedszkola na podstawie informacji o należnej kwocie udzielonej przez Przedszkole;
 • Dzieci, którym z powodów warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna na pokrycie kosztów wyżywienia dziecka zgłaszane są przez Dyrektora przedszkola do opieki społecznej;
 • Pracownicy przedszkola mają prawo do korzystania z wyżywienia na zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora przedszkola w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej. Podpisanego przez Burmistrza Miasta.

 

ROZDZIAŁ 6

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 • §10a

 

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 2. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 3. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy;

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 • §11

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12 – 15:
 • Dyrektor:
  1. kieruje działalnością przedszkola,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
  4. stwarza dzieciom optymalne warunki rozwoju,
  5. zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, nauki i opieki,
  6. nadzoruje przestrzeganie praw dziecka w przedszkolu,
  7. zapewnia nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań oraz wspiera ich w doskonaleniu zawodowym,
  8. organizuje dla wszystkich pracowników szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp w przedszkolu,
  9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą w powierzonym oddziale, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków powierzonych jego opiece w czasie całego pobytu w przedszkolu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez przedszkole, do chwili zabrania dziecka przez rodzica. W ramach swoich obowiązków nauczyciel:
  1. zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie prowadzonych zajęć, a w szczególności:
   • sumiennie przestrzega zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dziećmi,
   • usuwa wszelkie dostrzeżone braki i błędy, które grożą wypadkiem lub mogą przynieść szkodę zdrowiu, a jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, niezwłocznie informuje o nich Dyrektora Przedszkola,
   • uczy dzieci bezpiecznych zachowań oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
   • kontroluje przestrzeganie przez dzieci obowiązujących norm i zasad zachowania się w celu wyeliminowania w porę przejawów działania nieostrożnego lub niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • w nagłych wypadkach udziela pierwszej pomocy, niezwłocznie powiadamiając o nich Dyrektora Przedszkola i rodziców dziecka,
   • stosuje, zgodnie z obowiązującym prawem, normy i zasady bezpieczeństwa przy organizowaniu wycieczek, spacerów i wyjść poza budynek Przedszkola,
   • sumiennie pełni nadzór nad dziećmi i nie pozostawia ich bez opieki,
  2. wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej wzbogaconej o własne doświadczenia,
  3. zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje formy i metody pracy do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych,
  4. otacza szczególną troską dzieci niepełnosprawne, wymagające oddziaływań stymulacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych oraz zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami przez organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych,
  5. planuje miesięczną oraz dzienną pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą w następujący sposób:
   • planując pracę uwzględnia podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, poziom rozwoju dzieci i ich możliwości psychofizyczne oraz potrzeby rozwojowe i edukacyjne,
   • w miesięcznym planie pracy uwzględnia stałe ogniwa takie jak: tematyka dnia, działania, cele ogólne, przewidywane osiągnięcia dzieci, ewaluacja,
   • plan na dany miesiąc opracowuje najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca,
   • dokonuje ewaluacji planu pod kątem określenia poziomu osiągnięć dzieci,
   • wpisu do dziennika zajęć nauczyciel dokonuje przed rozpoczęciem pracy z dziećmi,
  6. prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Narzędzia badawcze opracowuje samodzielnie lub korzysta z dostępnych, już opracowanych narzędzi,
  7. przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
   • rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
   • nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i stymulowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
   • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  8. przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci 6 letnich – w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole sporządza się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu i wydaje się rodzicom dziecka, zgodnie z ewidencją określoną odrębnymi przepisami,
  9. prowadzi dokumentację pedagogiczną, w skład której wchodzą:
 • miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej,
 • dziennik zajęć,
 • arkusze obserwacji dzieci,
 • indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
 • indywidualne programy wspomagająco– korygujące rozwój dziecka,
 • informacje o gotowości dziecka 6 letniego do podjęcia nauki w szkole,
  1. współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, w szczególności w celu:
 • poznania dziecka, jego środowiska,
 • diagnozy jego możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych,
 • ustalenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej dziecku i rodzicom,
 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • włączania rodziców w działalność wychowawczo- dydaktyczną przedszkola,
  1. uwzględnia we współpracy z rodzicami prawo rodziców do:
 • znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 • uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  1. współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
  2. planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  3. bierze aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
  4. ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji,
  5. dba o dobrą komunikację w zespole,
  6. inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
  7. realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej działalności,
  8. Nauczyciel zobowiązany jest:
 • respektować prawa dziecka,
 • natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,
 • zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola,
 • niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola;
 • Główny Księgowy - podlega bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola. Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:
 1. gruntowna znajomość wszystkich przepisów dotyczących gospodarki budżetowo – finansowej, materiałowej i księgowości oraz czuwanie nad całokształtem prac księgowości i prawidłowym obiegiem dokumentów,
 2. opracowywanie i sporządzanie (merytorycznych) planów dochodów i wydatków,
 3. czuwanie, kontrola i odpowiedzialność za realizację zatwierdzonych planów dochodów i wskaźników budżetowych,
 4. prowadzenie rachunkowości budżetowej przedszkola wraz ze wszystkimi urządzeniami analitycznymi oraz utrzymywanie jej na bieżąco, dekretowanie dowodów,
 5. czuwanie i odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, funduszu płac, nad terminowym regulowaniem zobowiązań i ściąganiu należności, formalną stroną dokumentów rachunkowo- bankowych i kasowych oraz nad prawidłową ich likwidacją i właściwym przechowywaniem,
 6. zatwierdzenie dokumentów do wypłaty i podpisywanie wszystkich zleceń pociągających za sobą zobowiązania finansowe,
 7. wyliczanie i sporządzanie list płatniczych, zasiłków chorobowych i rodzinnych dla wszystkich pracowników przedszkola oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, itd.;
 • Starszy Intendent- podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – gospodarczych i kasjerskich w przedszkolu. Do obowiązków starszego intendenta w szczególności należy:
 1. dbałość o całe mienie przedszkola,
 2. bezpośredni nadzór nad personelem kuchni, codzienne sprawdzanie stanu technicznego i czystości pomieszczeń kuchennych,
 3. systematyczne zaopatrywanie przedszkola w artykuły żywnościowe, materiały i sprzęty. Zakupy muszą być dokonywane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 4. sprawdzanie zgodności zakupu z fakturą,
 5. sporządzanie dekadowych jadłospisów w porozumieniu z kucharką i przekazywanie ich do wiadomości rodziców i personelu przedszkola,
 6. sporządzanie na bieżąco codziennych raportów żywieniowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola,
 7. prowadzenie magazynu żywności i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (comiesięczne sporządzanie zestawienia artykułów spożywczych oraz innych zakupionych towarów do przedszkola),
 8. codzienne wydawanie z magazynu artykułów do sporządzania posiłków w kuchni, po uprzednim wpisaniu do zeszytu pobranego towaru przez kucharkę i do raportu żywieniowego (potwierdzone podpisem kucharki),
 9. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi zgodnie z normami i oszczędnym gospodarowaniem produktami oraz przestrzeganiem zasad czystości przez pracowników kuchni,
 10. nadzorowanie prawidłowego porcjowania posiłków przez personel obsługi,
 11. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, przechowywanie ich i zabezpieczanie przed zniszczeniem,
 12. (uchylono),
 13. (uchylono),
 14. (uchylono),
 15. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 16. (uchylono)
 17. pobieranie gotówki z banku do kasy na podstawie czeku gotówkowego, wypłacanie rodzicom gotówki z odpisu za czesne i wyżywienie,
 18. uczestniczenie w spisach z natury majątku przedszkola,
 19. współdziałanie z księgową, przestrzeganie terminów rozliczeń,
 20. wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy przedszkola;

5) Do podstawowych zadań Referenta ds. kadrowych należy w szczególności:

 1. a) prowadzenie akt osobowych,
 2. b) przygotowywanie dokumentacji pracowniczej,
 3. c) prowadzenie i uzupełnianie ewidencji czasu pracy,
 4. d) obsługa programu „Kadry”,
 5. e) kompletowanie danych umożliwiających sporządzanie sprawozdań do GUS-u i danych do programu SIO;

6) Do podstawowych zadań Kucharki należy w szczególności:

 1. punktualne przyrządzanie zdrowych, zgodnych z normami i higienicznych posiłków,
 2. codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzania posiłków wg norm,
 3. odpowiednie zabezpieczenie ich przed obróbką,
 4. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem,
 5. utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym powierzonego sprzętu kuchennego i urządzeń oraz dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,
 6. pobieranie i przechowywanie próbek pokarmowych z przyrządzonych posiłków, zgodnie ze wskazaniami sanitarnymi,
 7. nadzorowanie sposobu dzielenia porcji zgodnie z przewidzianymi normami i zgodnie z podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu,
 8. udział w ustalaniu jadłospisów dekadowych,
 9. znajomość instrukcji obsługi maszyn na stanowisku pracy,
 10. sprawdzanie kurków gazowych, wodociągowych oraz wyłączanie urządzeń elektrycznych z sieci po zakończonej pracy,
 11. stosowanie odzieży ochronnej podczas pracy,
 12. wykonywanie innych poleceń Dyrektora przedszkola;

7) Pomoc Kuchenna - podlega bezpośrednio kucharce i intendentowi przedszkola/referentowi ds. zaopatrzenia. Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:

 1. pomoc kucharce w przyrządzaniu (obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie) i porcjowaniu posiłków,
 2. oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
 3. natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i pracowników,
 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
 5. pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach,
 6. zastępowanie kucharki podczas jej nieobecności,
 7. utrzymanie w bieżącej czystości bloku żywieniowego oraz znajdującego się w nim wyposażenia (mycie naczyń i sprzętu kuchennego),
 8. znajomość i przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn na stanowisku pracy,
 9. przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,
 10. wykonywanie innych poleceń Dyrektora;

9)Pomoc nauczyciela- podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola, a pośrednio nauczycielowi. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:

 1. pełnienie obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola, względnie nauczyciela grupy, jako bezpośrednich swoich przełożonych,
 2. utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami sanitarno – higienicznymi,
 3. pełnienie opieki nad dziećmi w czasie chwilowej nieobecności nauczyciela,
 4. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków
 5. pomaganie nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej
 6. spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych, pomaganie przy ubieraniu i rozbieraniu się , myciu, spożywaniu posiłków, sprzątanie po „ przygodach” itp.
 7. udział w dekorowaniu klasy, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć

 

10) Starsza Woźna Oddziałowa - podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola, a pośrednio nauczycielowi. Do podstawowych obowiązków woźnej oddziałowej należy w szczególności:

 1. pełnienie obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola, względnie nauczyciela grupy, jako bezpośrednich swoich przełożonych,
 2. utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami sanitarno – higienicznymi,
 3. pełnienie opieki nad dziećmi w czasie chwilowej nieobecności nauczyciela,
 4. współdziałanie z kucharką w celu zapewnienia dzieciom ze specjalnymi potrzebami zalecanych potraw (np. dzieciom ze skazą białkową i alergiami pokarmowymi),
 5. rozdawanie dzieciom właściwych porcji żywieniowych przygotowanych przez pracowników kuchni,
 6. mycie naczyń po posiłkach;
 7. sprzątanie po „przygodach”,
 8. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi środków chemicznych, oszczędne nimi gospodarowanie,
 9. zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
 10. bezpieczne, zgodne z instrukcjami posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
 11. codzienne wynoszenie śmieci z koszy w przydzielonych pomieszczeniach,
 12. codzienne odkurzanie podłóg i dywanów,
 13. odpowiedzialność za szatnię dzieci podczas pełnienia w niej dyżuru- czuwanie nad zachowaniem ładu, porządku i czystości, oraz wydawaniem dzieci z przedszkola wyłącznie ich rodzicom lub upoważnionym osobom,
 14. wykonywanie innych poleceń dyrektora;

11) Do podstawowych obowiązków Robotnika Gospodarczego należy w szczególności:

 1. pełnienie obowiązków w czasie, miejscu i charakterze określonym przez Dyrektora,
 2. utrzymywanie czystości i porządku całego terenu przedszkola, a mianowicie:
 • sprzątanie i utrzymanie w czystości ogrodu przedszkolnego,
 • koszenie trawy i przycinanie żywopłotów w ogrodzie,
 • grabienie liści,
 • zamiatanie śniegu z chodnika i wszelkich przejść do przedszkola, posypywanie ich piachem,
 • utrzymanie śmietników w czystości, zgłaszanie zapełnionych pojemników do wywozu,
 • utrzymywanie w czystości, porządku i drożności klatki schodowej, korytarzy w piwnicy oraz pomieszczeń piwnicznych,
 1. dostarczanie do kuchni i magazynów artykułów żywnościowych i chemicznych,
 2. doręczanie i przynoszenie korespondencji z Urzędu Miasta i innych instytucji,
 3. urządzenie podręcznego warsztatu pracy i wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw związanych z konserwacją mebli, sprzętu i obiektu przedszkola (za wyjątkiem tych, które wymagają specjalistycznych uprawnień),
 4. sprawdzanie głównego kurka gazu i wody oraz wyłączanie światła i urządzeń elektrycznych z sieci po skończonej pracy,
 5. dbałość o mienie przedszkola, odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia i materiały, oszczędne nimi gospodarowanie,
 6. wykonywanie innych poleceń Dyrektora.
  1. Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych pracowników znajdują się w ich teczkach akt osobowych.
  2. Pracownicy obsługi są włączeni do pracy opiekuńczej w przedszkolu, szczególnie w grupach integracyjnych i oddziale specjalnym.

 

 • §12

 

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego.
 2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć inne stanowiska pracownicze.

 

 • §13

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia dziecka do innego oddziału w związku z nową organizacją pracy.
 3. W razie konieczności zmiany nauczyciela pożądane jest, by nowy nauczyciel kontynuował pracę zgodnie z wybranym przez poprzednika programem wychowania przedszkolnego.
 4. Na uzasadnioną prośbę rodzica dopuszcza się możliwość przeniesienia dziecka do innego oddziału, gdy liczba dzieci w tym oddziale jest mniejsza niż 25 lub w oddziale integracyjnym jest mniejsza niż 20 dzieci

 

 

 

 • §14

 

 1. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających.
 2. W oddziale specjalnym zatrudnia się nauczyciela posiadającego kwalifikacje do pracy z dziećmi o określonym rodzaju niepełnosprawności.
 3. W przedszkolu zatrudnia się specjalistów: psychologa, logopedę.
 4. Do zadań Psychologa należy w szczególności:
 • współpraca z nauczycielami w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych i zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej;
 • prowadzenie badań psychologicznych, diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi;
 • współuczestniczenie w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksujących, kompensacyjno- wyrównawczych;
 • prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców oraz zamieszczanie informacji interesujących rodziców na tablicy ogłoszeń;
 • prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (dziennik zajęć psychologa, teczki indywidualne dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań, orzeczenia i opinie, indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny);
 • psycholog ma prawo do wysuwania wniosków zmierzających do polepszenia pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola oraz do podejmowania konkretnych kroków zmierzających do polepszenia bazy przedszkola.
  1. Do obowiązków Logopedy należy, w szczególności:
 • diagnoza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • diagnoza dzieci 6, 5, 4 i 3 letnich;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych oraz ćwiczeń artykulacyjnych grupowych;
 • współpraca z Radą Pedagogiczną, przekazywanie informacji dotyczących problemów nowo przyjętych dzieci;
 • współdziałanie z psychologiem i nauczycielami w celu wspólnego opracowania najefektywniejszych sposobów terapii;
 • organizowanie spotkań z nauczycielami grup w celu wymiany doświadczeń, dostarczanie materiałów;
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa logopedycznego;
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami, informowanie ich na bieżąco o postępach dzieci oraz podawanie sposobów ćwiczeń do kontynuacji w domu;
 • tworzenie warunków do zapewnienia komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego dzieckiem;
 • bogacenie warsztatu pracy poprzez gromadzenie i wykonywanie różnych pomocy dydaktycznych;
 • opracowanie narzędzi diagnostycznych do badania efektów swojej pracy;
 • przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 • diagnozowanie logopedyczne w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
 • wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z programu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie:
 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji itp.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12) z zaburzeń zachowania i emocji.

 1. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami dziecka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy:
 • rodziców dziecka;
 • dyrektora przedszkola;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych organizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
 2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla wychowanków z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
 3. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu jednostki. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 

 • §15

 

 1. Przedszkole współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
 • zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego, z indywidualnym programem edukacyjno- terapeutycznym w przypadku dziecka niepełnosprawnego bądź z indywidualnym programem wspomagająco – korygującym rozwój dziecka, oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania;
 • poznania stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspierać;
 • korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej organizowanej przez przedszkole oraz innych specjalistów zewnętrznych;
 • udziału w wycieczkach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
  1. Dyrektor organizuje zebrania ogólne dla rodziców. Nauczyciele w ramach współpracy z rodzicami organizują:
   • zebrania rodziców dzieci danego oddziału- 3,4 razy w roku;
   • konsultacje i rozmowy indywidualne - w miarę potrzeb;
   • zajęcia otwarte lub asystenckie;
   • spotkania ze specjalistami- w miarę potrzeb;
   • uroczystości, imprezy, pikniki, zajęcia w terenie, wycieczki przy współudziale rodziców;
   • włączanie rodziców w zagospodarowanie sal i ogrodu Przedszkola.
 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, nauczyciela wspomagającego, logopedy i psychologa;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • do przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola.
  1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 • przestrzeganie niniejszego Statutu;
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • przyprowadzanie do przedszkola tylko dzieci zdrowych (niezainfekowanych), niezażywających antybiotyków i sulfonamidów;
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez rodziców lub inną osobę przez nich upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach ustalonych w ramowym rozkładzie dnia;
 • dbałość o higienę i czysty ubiór dziecka;
 • podawanie aktualnych telefonów kontaktowych oraz adresów zamieszkania;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 

 

 • §16

 

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 5. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 4, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata

5a. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, ~ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  1. Dzieci do oddziałów integracyjnych przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Dzieci do oddziału specjalnego przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania rekrutacji na dany rok szkolny.
 2. Podstawą do przyjęcia dziecka do Przedszkola jest złożenie wypełnionego przez rodziców „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny” w terminie ustalonym przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
 4. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole.
 5. Dyrektor przedszkola dysponując wolnymi miejscami w ciągu roku szkolnego może dokonać przyjęć dzieci do Przedszkola bez powoływania Komisji Rekrutacyjnej.
 6. Dziecko w wieku 6 lat jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:
 • Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego;
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
  1. W Przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, a w szczególności prawa do:
 • Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnego z jego rozwojem psychofizycznego, potrzebami i zainteresowaniami;
 • dyskrecji w sprawach rodzinnych;
 • zachowania tożsamości językowej, kulturowej i religijnej;
 • zapewnienia mu bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia;
 • akceptacji i tolerancji własnej osoby;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 • spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
 • swobody wyrażania myśli, w szczególności dotyczących organizacji życia przedszkolnego;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;
 • pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  1. Obowiązki dzieci są konsekwencją ich uczestnictwa w życiu zbiorowości społecznej, wynikają z zawartych umów społecznych między nimi, nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się w szczególności w:
 • przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej;
 • respektowaniu udzielanych mu uwag i spostrzeżeń, warunkujących bezpieczeństwo jego i innych na terenie oddziału przedszkolnego oraz w trakcie wycieczek i spacerów;
 • zgłaszaniu swoich problemów, korzystaniu ze wsparcia nauczyciela w trudnych dla siebie lub zagrażających bezpieczeństwu sytuacjach problemowych zarówno na terenie oddziału przedszkolnego, jak też w rodzinie;
 • poszanowaniu odrębności każdego członka grupy;
 • poszanowaniu wytworów pracy każdego członka grupy;
 • przestrzeganiu zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
 • szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości.
  1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola, z wyjątkiem dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne tylko w określonych poniżej przypadkach:
 • jeżeli do 15 września nie zostanie podpisana umowa między przedszkolem a rodzicami o warunkach pobytu dziecka w przedszkolu;
 • jeżeli do 15 września dziecko nie zgłosi się do przedszkola, a rodzice nie podadzą przyczyny nieobecności dziecka;
 • jeżeli brak jest informacji o przyczynach nieobecności dziecka trwającej miesiąc i dłużej;
 • jeżeli w umowie i karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice zatają informację o chorobie, która zagraża jego zdrowiu i bezpieczeństwu oraz zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;
 • na pisemny wniosek 2/3 rodziców dzieci danej grupy, jeżeli zachowanie dziecka stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych dzieci;
 • jeżeli rodzice systematycznie zalegają z odpłatnością za przedszkole ( nie wniosą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu lub za wyżywienie za okres co najmniej 2 miesięcy)

Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przypadku nie wniesienia opłaty za pobyt za okres co najmniej 2 miesięcy będzie mogło korzystać                           z wychowania przedszkolnego tylko w godzinach realizowania podstawy programowej.

 • jeżeli rodzice nie będą przestrzegali postanowień niniejszego statutu.

16a. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami;

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych;

4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

16b. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej:

1) Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza Gminy Konstantynów Łódzki.

 1. Przedszkole stwarza warunki zapewniające dzieciom bezpieczeństwo poprzez:
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez nauczycieli i innych pracowników w czasie pobytu dzieci w przedszkolu;
 • zapobieganie wszelkim przejawom przemocy i agresji wśród dzieci;
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych;
 • reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez dzieci zasad i norm zachowania;
 • organizowanie spotkań z funkcjonariuszami policji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zachowania się w sytuacjach różnych zagrożeń;
 • szkolenie pracowników przedszkola w zakresie BHP;
 • organizację wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
 • dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa;
 • zakup atestowanego sprzętu;
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • §17

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i są uchwalane przez Radę Przedszkola (a do czasu jej powołania przez Radę Pedagogiczną).
 4. W przypadku trzykrotnych zmian w zapisach statutowych dokonuje się publikacji jednolity tekst statutu w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 • §18

 

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 października 2017 roku
 4. Statut Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.